Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

Historie Základní školy v Mariánském Údolí

Rozvoj školství v naší obci nebyl vždy jednoduchý. Po ukončení 1. světové války se projevovaly snahy v duchu české národnosti a vlastenectví i v krajích převážně německých. V Mariánském Údolí zpočátku škola nebyla, byla pouze v sousedních Hlubočkách, a to škola německá.

ZŠ Mariánské údolí - pohlednice z roku 1925

ZŠ Mariánské údolí – pohlednice z roku 1925

V roce 1919 byli Jan Pospíšil a JUDr. Jan Bartoněk pověřeni zřízením české školy v osadě Mariánské Údolí. Ti vstoupili v jednání s tehdejším vedením podniku Moravia o dočasné uvolnění bývalých provozoven sloužících během války k vojenské výrobě. Došlo k dohodě, po které byla provedena adaptace budovy a od dubna 1919 se otevřela 1. třída a od září druhá třída.

Tak se zrodila česká škola v Mariánském Údolí. Ředitelem byl jmenován pan Bedřich Mádr a učitelem J. Pilař. V letech 1919 – 1938 řídil školu Bedřich Mádr. Stala se střediskem kultury a vzdělanosti v obci.

Za okupace se ve školní budově nevyučovalo, bydlel zde německý starosta. Z tříd byly zřízeny kanceláře, oddací síň a německá mateřská škola. Po válce bylo vyučování znovu obnoveno, v roce 1945 byl pověřen p. učitel Antonín Matzner. V důsledku prudkého rozvoje železářského průmyslu v Mariánském Údolí se v roce 1945 se začala budova upravovat
a modernizovat podle potřeb neustále rostoucího počtu žactva.

V roce 1949 byla ve škole zřízena nová tělocvična a dvě třídy, roku 1975 byla dokončena přístavba dalšího křídla a v roce 1991 bylo vybudováno sportoviště na dvoře ZŠ, které slouží potřebám školy i veřejnosti dodnes.

V současné době je ZŠ v Hlubočkách – Mariánském Údolí neúplná základní škola s 1.-5. ročníkem a dvěma odděleními školní družiny, kterou navštěvují žáci z Mariánského Údolí, Hluboček a Posluchova. Škola má velmi dobré prostorové podmínky, jsou zde moderně vybavené třídy s interaktivními tabulemi, tělocvična a školní jídelna. Každá škola má svůj vnitřní život, malá škola je středem pozornosti i zájmu celé obce. Proto se snažíme, aby byla vždy otevřena žákům i jejich rodičům.