Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

Metodik primární prevence

Činnost školního metodika prevence

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

• Koordinuje, kontroluje, evaluuje a podílí se na realizaci preventivního programu školy.

• Koordinuje a podílí se na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

• Metodicky vede pedagogické pracovníky školy v oblasti prevence rizikového chování.

• Individuálně a skupinově pracuje se žáky – orientačně i intervenčně.

• Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd.

• Koordinuje spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů.

• Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

• Připravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinuje poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

S čím se tedy na mne můžete obrátit?

• nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy

• experimenty žáků s návykovými látkami

• vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole

• fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole

• projevy rasové a menšinové intolerance

• domácí násilí a sexuální zneužívání

• …a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji Vašich dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči, protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na mě se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé školy.

Mgr. Lucie Molyneux-Dickinson

školní metodik prevence

Plán MMP

Strategie předcházení školní neúspěšnosti